การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (สำนักวิชาสังคมศาสตร์)  
    การเรียนดารสอนที่จะทำให้นักศึกษาจะความรู้ภายหลังจากที่เรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ สูงสุดคือ การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยให้นักศึกษามีโอกาสได้พูด ได้ทำได้แสดงออก ซึ่งนักศึกษาจะจำองค์ความรู้นั้นๆ ได้ร้อยละ 70-90 รองมาคือ การสอนแบบ Passive learning เป็นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาอ่าน ฟัง เห็น ยกตัวอย่างให้สาธิตให้ดู นักศึกษาจะจำองคืความรู้นั้นๆได้ ร้อยละ 10-50  
       
  การวิจัยรับใช้สังคม (สำนักวิชาสังคมศาสตร์)  
   

แนวปฎิบัติที่ดีของการวิจัยเพื่อรับใช้สังคมมีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรค์งบประมาณเพื่อทำวิจัยรับใช้สังคม

2. กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำวิจัยรับใช้สังคมตามความเร่งด่วนของแผนการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดหรือประเทศ

3. การกำหนดบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทำวิจัย ซึ่งมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มากเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ปานกลาง และอาจารย์ใหม่เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัย

4. การดึงชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาการวิจัย เพื่อให้งานวิจัยนั้นๆตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างชัดเจน และชุมชนสามารถนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ดังนั้นชึมชนจังมีความปรารถนาให้งานวิจัยนั้นๆ สำเร็จลุล่วง รวมทั้งให้ความร่วมมือตลอดแผนการดำเนินงาน

 
       
  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้ให้ความสำคัญด้านการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีมาตรญานผลการเรียนรู้ที่สามารถวัดและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละสาขา และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ จากการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีเป็นต้นมา เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในการทวนสอสบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ชองนักศึกษาแต่ละรายวิชาไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจมีกระบวนการหรือวิธีการแตกต่างกันไป

 
       
  การจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมการบิน (วิทยาลัยนานชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง)  
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการระดมความคิด เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยรวบรวมและจัดระเบียบองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสร้างองความรู้ใหม่ภายในองค์กร เพื่อนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
       
  การจัดระบบงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน (สำนักวิชาบัญชี)  
    การประกันคถณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่า จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม ดังนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา จึงต้องมีการดำเนินงานด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นบุคลากรในหน่วยงานจึงต้องทราบถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อแนวทาบงดารดำเนินดังกล่าวไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน

 
       
  เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร๋สุขภาพ)  
    1. เนื่องจากอาจารย์ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่ไม่ใด้เรียนทางด้านการสอน เทคนิคการสอนของแต่คนจึงแตกต่างกัน เพื่อให้ทิศทางการสอนของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. เนื่องจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ จึงอยากให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีให้คงไว้

 
       
  การจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(สำนักวิชาการท่องเที่ยว)  
    สำนักวิชาการท่องเที่ยวจึงได้มรการจัดการองค์ความรู้เรื่อง การจัดทำเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึดษาแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์เก่าผูัมีประสบการณ์และอาจารย์ใหม่ให้สามารถจัดทำเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       
  ทักษะการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ (สำนักวิชาการท่องเที่ยว)  
    การที่การศึกษาจะมีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญ คือการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และบุคคลที่สามารถทำให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดคืออาจารย์ผู้สอน เพราะอาจารย์ผู้สอนเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของนักศึกษา ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงต้องควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และความรู้ทางวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์ การส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงเป็นนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งบุคลากรที่สำคัญที่จะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจหลักนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ อาจารย์ผู้สอน การอบรมพัฒนาทักษาะการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นหัวใจสำคัญชองการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้สอนมืออาชีพอย่างจริงจัง  
       
  การประกันคุณภาพการคึกษาเพื่อการบริหารจัดการ (สำนักวิชากฎหมาย)  
    การดำเนินการสร้างความเข้าใจในบริบทของการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ระดับหลักสูตร และระดับคณะ จะทำให้การบริหารการจัดการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสามารถลดภาระงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้น เนื่องจากทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความรู้อย่างแท้จริง และสามารถประยุกต์งานที่ตนได้รับผิดชอบโดยใช้แนวทางของหลักการประกันคุณภาพการศคึกษในในาเป็นหลักในการดำเนินงาน