โครงการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561

 

       
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (คณะครุศาสตร์)  
  อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน (ด้านงานการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย) (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
  การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ KM ให้กับบุคลากรและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ และประชุมพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลคณะและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ (คณะมนุษยศาสตร์)  
  การจัดการความรู้และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการวิจัย การถ่ายทอดความรู้และแนวทางการขอทุนวิจัยเพื่อการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย (คณะวิทยาการจัดการ)  
  อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะและการดำเนินงานการจัดการความรู้ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  - การรักษาโรคของแพทย์แผนไทยที่เป็นทางเลือกของระบบบริการสุขภาพ
- ตำราการนวดรักษาของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

(วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก)
  การจัดการความรู้ KM สำนักวิชาสังคมศาสตร(สำนักสังคมศาสตร์)  
  กระบวนการจัดการความรู้ในการบูรณาการบริหารงานวิจัยของสำนักวิชาบัญชี (สำนักวิชาบัญชี)  
  การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สำนักการท่องเที่ยว)  
  การพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ด้าน Knowledge Management (สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  การกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสำนักวิชานิติศาสตร์ (สำนักวิชานิติศาสคร์)