CHIANG RAI
RAJABHAT UNIVERSITY

ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส
University of Learning Pathway to Success

news

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
การบรรยายชี้แจง เรื่อง หลักการและแนวคิดการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา
การบรรยายชี้แจง เรื่อง แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

CLICK HEAR เพื่อเข้าชมย้อนหลัง

เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
(1) หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4 รุ่น 11 วันที่ 11-12 พ.ค. 2566
(2) การจัดทำผลลัพธ์การเรียนระดับหลักสูตร (PLOs Formulation) รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มิ.ย. 2566
(3) การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 7 วันที่ 30 มิ.ย. 2566
(4) การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มิ.ย. 2566
(5) พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 รุ่นที่ 9 วันที่ 19-31 ก.ค. 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.cupt-training.com

Contact

ติดต่อเรา

Our Address

เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

Email Us

qa.crru@gmail.com

Call Us

053-776136 1838

Opening Hours

Mon-Fri: 8.30 AM - 16.30 PM
Loading
Your message has been sent. Thank you!